މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޑައުންލޯޑްސް

ހުރިހާ

Placeholder
ކުޅިވަރު އޯޑިޓް ރިޕޯޓް

Placeholder
ހަފްތާ ރެސް - ޓެލެންޓް ޝޯ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
ހަފްތާ ރެސް - މަރކެޓް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
ހަފްތާ ރެސް - މަރކެޓްގެ އުޞޫލު

Placeholder
ހަވަލި - އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

ނެެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓ ގެ މަޤާމްތަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ފޯމް
ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޖަމިއްޔާ ހުރިހާ ފައިލްތައް
އަހަރީ ރިޕޯޓް ނަމޫނާ
ޖަމިއްޔާތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް
ހިންގާ ކޮމިޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު ކޮމެންޓަށް ހުޅުވާލުން
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު
މުޖްތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުން - ހުދު ކަރުދާސް 2019

Placeholder
ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް އަދި ޗެކްލިސްޓް
ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގާ ކޮމިޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް އަދި ޗެކްލިސްޓް
ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ ނިޝާން / ދިދަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭމީހާގެ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުމާއި ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރާ ފޯމް
ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ވީއްލުމަށް އެދޭ ފޯމް
ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން މެންބަރަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ޔޫތު ޓެކް ފެއަރ 2019 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
ޔޫތުް ޓެކް ފެއަރ 2019 ބައިވެރިވުން